Regulamin strony internetowej firmy
GMD-TOMPED

Niniejszy Regulamin nie może w żaden sposób wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Klientów.

Spis treści:

1. Postanowienia ogólne

2. Definicje

3. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

4. Sposoby płatności

5. Dostawy - koszty i terminy dostaw

6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

7. Rozwiązywanie Umowy Sprzedaży

8. Reklamacje

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

10. Postanowienia końcowe

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza strona internetowa, znajdująca się pod adresem www.gmd-tomped.vot.pl jest prowadzona przez firmę prywatną działającą pod nazwą GMD-TOMPED Grażyna Tomaszewska z siedzibą w Tucholi, ul. Krucza 4, numer NIP PL5611018380, REGON 091623813. Stosownie do art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) w związku z art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku, wg przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173 z późn. zm.) firma została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem EDG-4157/2010 prowadzonej przez Burmistrza Tucholi.

2. Adresem korespondencji i przesyłek jest adres prowadzenia firmy: 89-500 Tuchola, ul. Krucza 4.

3. Regulamin ten jest adresowany do Klientów posiadających status Konsumenta. W stosunku do przedsiębiorców dokonujących zakupów Produktów oraz Usług zaprezentowanych na stronie internetowej www.gmd-tomped.vot.pl w zakresie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa stosuje się przepisy ustawy o Kodeksie Cywilnym, w szczególności w zakresie zawarcia, wykonania i rozwiązania Umowy Sprzedaży, jak również zapisy w §9 niniejszego Regulaminu.

4. Dane osobowe potrzebne do realizacji zamówień są administrowane przez Sprzedawcę. Dane te są przetwarzane ściśle w celach i w zakresie oraz w oparciu o zasady Polityki Prywatności opublikowanej na naszej stronie internetowej. Po zrealizowaniu zamówienia w ramach Umowy Sprzedaży są one kasowane - nie wykorzystujemy ich do celów innych niż wystawienie faktury oraz/ i wysyłki produktów.

5. Niniejsza strona internetowa nie przewiduje kontaktu ze Sprzedawcą poprzez logowanie się do serwisu.

§2. Definicje

1. Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Sprzedawca - podmiot wymieniony w §1 ust. 1 zawierający Umowę Sprzedaży z Klientem.

3. Klient - zawierający Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą telefonicznie, mailowo lub osobiście. Osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność do zawierania Umów Sprzedaży.

4. Produkt - przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

5. Usługa - przedmiot Umowy Sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą.

6. Strona internetowa - strona prowadzona przez firmę GMD-TOMPED, dostępna pod adresem internetowym www.gmd-tomped.vot.pl , na której firma prezentuje oferowane przez siebie Produkty oraz Usługi.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży, złożone telefonicznie, mailowo badź osobiście, którego celem jest zawarcie Umowy Sprzedaży między nim a Sprzedawcą z wyszczególnieniem rodzaju oraz ilości Produktów.

8. Umowa Sprzedaży - umowa dotycząca sprzedaży Produktu lub Usługi zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§3. Warunki zawarcia Umowy Sprzedaży

Produkty oraz Usługi wraz z opisem ich charakterystyki i zastosowania/ przeznaczenia, reklama oraz ceny podane na stronie internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, mają one wyłącznie charakter informacyjny stanowiący zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu przepisu z art. 71 Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Rugulaminu. Nowe ustalenia nie będą jednak dotyczyły Umów będących już w trakcie realizacji. Stali Klienci zostana poinformowani o wszelkich zmianach, które będą ich obowiązywały z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Z chwila akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie Umowy Sprzedaży, od tej chwili podana cena staje się wiążąca dla obydwu stron i nie może ulec zmianie, chyba, że obie strony wyrażą na to zgodę.

Ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT w wysokości 23% i podane są w PLN (polskich złotych). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty i warunki wysyłek są podane w dalszej części niniejszego Regulaminu.

Na każdy sprzedawany przez nas Produkt wystawiamy paragon fiskalny a na życzenie fakturę VAT.

§4. Sposoby płatności

1. Sposoby płatności akceptowane przez Sprzedawcę:

a/ płatność gotówką przy odbiorze osobistym przedmiotu Zamówienia w siedzibie firmy GMD-TOMPED, 89-500 Tuchola, ul. Krucza 4. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00. Nieodebranie towaru i brak zapłaty w przeciągu 7 dni od daty zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

b/ płatnośc za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

c/ płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - Bank Millenium, nr konta: 76 1160 2202 0000 0001 5770 6498.

2. Płatności przelewem należy dokonać w okresie do 7 dni od daty złożenia Zamówienia. Brak uznania na koncie Sprzedawcy w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

3. Dłuższe terminy płatności są możliwe przy dłuższej współpracy i są każdorazowo uzgadniane przed realizacją Zamówienia.

§5. Dostawy - koszty i terminy dostaw

1. Dostepne opcje dostawy to:

a/ odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy GMD-TOMPED, 89-500 Tuchola, ul. Krucza 4. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu w dni robocze od 16.00 do 18.00.

b/ przesyłka zwykła lub ekspresowa za pośrednictwem Poczty Polskiej

c/ przesyłki za pobraniem przy odbiorze towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej

2. Wartość przesyłki za pobraniem nie może być wyższa niż 5000 zł.

3. Koszt Zamówienia zależy od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Koszt ten jest uzgadniany przez wysyłką w trakcie składania Zamówienia. Przy zakupach o wartości powyżej 300 zł. brutto dostawa jest realizowana na koszt Sprzedawcy wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

4. Standardowo termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych. W przypadku braku zamówionego Produktu na stanie magazynowym, Klient jest natychmiast informowany o możliwości wydłużenia się terminu dostawy, wówczas przystąpienie do realizacji Zamówienia jest uzależnione od decyzji Klienta, czy akceptuje wydłużony termin dostawy.

5. Termin realizacji Zamówienia jest liczony w następujący sposób:

• przy płatności przelewem - od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,
• przy płatności za pobraniem - od dnia następnego po zawarciu Umowy Sprzedaży.
6. Wyżej podane warunki dostawy obowiązują przy wysyłkach krajowych, tj. na terytorium Polski.

Obowiązujący cennik wysyłek (ceny brutto):
• Poczta Polska (paczka24), przy wysyłce za pobraniem - 18,50 zł.
• Poczta Polska (paczka48), przy wysyłce za pobraniem - 15,60 zł.
• Poczta Polska (paczka48), po dokonaniu przelewu na konto - 13,40 zł.

§6. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, tj. telefonicznie lub mailowo, może ją rozwiązać informując o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Terminten liczy się od dnia objęcia w posiadanie Produktu (w tym również przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy informacja telefoniczna, mailowa (lub osobista na życzenie Klienta) podana przed upływem tego 14-dniowego terminu. Oświadczenie woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy przekazać kontaktując się z firmą: telefonicznie, po numerem tel. 605 523 854, mailowo na adres: gmd-tomped@wp.pl lub gmd@gmd-tomped.vot.pl , lub osobiście w siedzibie firmy: Tuchola, ul. Krucza 4.

2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niz najtańszy sposób wymieniony w §5. niniejszego Regulaminu, wówczas Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych dodatkowych kosztów.

3. Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca dokona zwrotu świadczenia pieniężnego w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta o odstąpieniu od Umowy Srzedaży. Świadczenie pieniężne dotyczy również kosztu dostarczenia produktu do Klienta.

5. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej kwoty na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z niego w sposób nieadekwatny do jego przeznaczenia lub charakterystyki. W przypadku zwrócenia towaru uszkodzonego lub niepełnowartościowego, Sprzedawca będzie dochodził od Klienta roszczeń odszkodowawczych.

7. Klient ma obowiązek niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym odstąpił od Umowy zwrócić Produkt Sprzedawcy, w miarę możliwości do odsyłanego Produktu dołączyć dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT - w przypadku faktury VAT Sprzedawca sporządzi fakturę korygującą.

8. Brak dowodu zakupu nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§7. Rozwiązywanie Umowy Sprzedaży
Każda zawarta Umowa Sprzedaży może zostać rozwiązana lub zmieniona za porozumieniem stron.

§8. Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o zakupach konsumenckich oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Klienta, który nabył Produkt.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamowanego Produktu. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie jest równoznaczne z uznaniem roszczeń Klienta i skutkuje uznaniem reklamacji.

3. Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia co do towaru w terminie do 2 miesięcy od momentu zauważenia usterki oraz w ciągu 2 lat od daty jego zakupu.

4. Zawsze, gdy roszczenie reklamacyjne jest uzasadnione, Sprzedawca zobowiazuje się do wymiany Produktu lub zwrotu pełnej zapłaconej przez Klienta kwoty.

§9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących przedsiębiorcami. 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem będącym przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu kurierowi, na Klienta będącego przedsiębiorcą przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Produktem, jak również niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia do przewozu aż do wydania go Klientowi, oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem kuriera, Klient będący przedsiębiorcą obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach. Jeśli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, zobowiazany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 §1. Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta - przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta - przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego przedsiębiorcą tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Klienta korzyści.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem - przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§10. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane drogą mediacji. Jeżeli w terminie do 30 dni spór nie zostanie rozstrzygnięty a mediacja nie doprowadzi do ugody pomiędzy stronami, spór ostatecznie zostanie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie stosowane przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu Cywilnego ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 nr 827 ze zm.); oraz wszystkie pozostałe powszechnie stosowane przepisy obowiązującego prawa.